Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Prakovce

Upútavky na oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania,

VsD, a s. oznamuje občanom, že dňa 23.9.2019 v čase od 7:20 hod. do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektriny v časti obce novostavby nad Domom smútku.

Viac v prílohe.

viac...


 

Informácia - Africký mor ošípaných

Obec Prakovce na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, so sídlom Duklianska ul. č. 46, Spišská Nová Ves týmto zverejňuje v letákovej forme informácie týkajúce zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných.

Viac sa dozviete v prílohách.

viac...


 

Upozornenie - KOSENIE

Obec Prakovce  upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR  č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

V zmysle § 3 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je každý vlastník, nájomca resp. správca poľnohospodárskej pôdy  povinný: okrem iného predchádzať aj výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie vašich pozemkov: t. j. záhrady a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. č. 5, Spišská Nová Ves pri zistení  a prerokovaní priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle § 25 ods. 1 písm. b) a ods. 2 citovaného zákona až do výšky 330 €.

 

viac...


 

Oznam

Oznamujeme občanom, že v termíne do 31.03.2020 bude oprávnená spoločnosť v našej obci vykonávať kontrolu a prípadný orez konárov, drevín a krovitých porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, t. j. vzdušných elektrických vedení v katastrálnom území Prakovce.

Za pochopenie ďakujeme.

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 21.9.2019

Vážení občania,

Dňa 10.12.2018 sa konalo Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prakovciach, na ktorom novozvolení poslanci zložili sľub. V ten istý deň sa novozvolený starosta obce Ing. Martin Czebrik písomne vzdal mandátu starostu obce pred zložením sľubu. Z tohto dôvodu sa v našej obci uskutočnia doplňujúce voľby starostu obce, ktoré budú dňa 21.9.2019.

Do konania volieb ostáva starostom obce Mgr. Pavol Lukáš.

Obec Prakovce v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 21.septembra 2019

zverejňuje

elektronickú adresu na doručenie volebnej agendy:

maria.gordanova@prakovce.sk

Kontakt na osobné doručenie: Mária Gordanová

sídlo: Obec Prakovce, Prakovce  333, 055 62 Prakovce, č. dv. 33, I. poschodie

telefón: 053 / 418 20 33; 053/ 418 20 31

viac...


 

Oznam - usmernenie k chovu ošípaných na domácu spotrebu

Obec Prakovce týmto oznamuje chovateľom ošípaných, že rozhodnutím Európskej komisie pod č. 2018/1669 zo dňa 06.11.2018 nastala povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierať už od jedného kusa ošípanej.

Na základe toho sa musia neregistrovaní chovatelia ošípaných zaregistrovať v centrálnom registri hospodárskych zvierat. 

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti v zmysle § 48 zákona č. 39/2017 o veterinárnej starostlivosti hrozí sankcia od 100 do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.

Bližšie informácie týkajúce sa vyplnenia tlačiva s názvom: „Registrácia chovu“ a iných nejasností Vám poskytne Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves na telefónnom čísle 053/4813201, resp. Obec Prakovce na telefónnom čísle 053/4182039. 

dňa 28.1.2019 Obec Prakovce obdržala Usnernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou  na domácu spotrebu, ktoré nájdete v prílohe.

Viac v prílohe.

viac...


 

Nové knihy vďaka Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia.jpgObec Prakovce nakúpila do obecnej knižnice 81 nových knižných titulov pre dospelých a 26 pre deti vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia.

 

DSC00287kópia.jpg

logo.png

viac...


 

Oznamy o doručení zásielok

OBEC PRAKOVCE

 v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov uvedených v prílohách.

viac...


 

Šetrite miesto v zberných nádobách!

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Viď obrázok: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov

zmenšite ich objem!

zosliapavanie_FINAL3 (002).jpg

viac...


 

Musí vznikať toľko odpadu?

                                                                      Vážení občania,

images (1).jpgdávame Vám do pozornosti internetovú stránku www.triedime.sk, ktorá pomáha šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia. Taktiež sa na tejto stránke nachádza aj zaujímavé edukatívne video pre verejnosť s názvom: „Musí vznikať toľko odpadu?“, ktoré Vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby sme netvorili zbytočný odpad. 

Video nájdete aj použitím linku  na www.triedime.sk: 

www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu 

                                                                   alebo ho môžete nájsť na sociálnych sieťach:

                                                                         www.youtube.com,  www.facebook.sk/ZelenyBod

viac...


 

Kultúra a šport

28.9.2019   10:30 hod.

Kostol sv. Ľudmily v Prakovciach

Stretnutie Ľudmíl

Ľudmily.jpg
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka