Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Prakovce

Upútavky na oznamy

Pozvánka

POZVÁNKA

 

Starosta obce Prakovce v zmysle ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

XXVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prakovciach,

ktoré sa uskutoční dňa 24.10. 2014 (t.j. piatok) o 17.00 hod

v priestoroch Veľkej zasadačky č. d. 7 Obecného úradu v Prakovciach.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Určenie overovateľov zápisu a voľba návrhovej komisie.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Prerokovanie a schválenie Návrhu VZN č. 5/2014 O podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhových miestach.
6. Prerokovanie a schválenie Návrhu VZN č. /2014 Trhový poriadok.
7. Prerokovanie a schválenie Zápisu do obecnej kroniky za rok 2013.
8. Prerokovanie a schválenie nájmov časti pozemkov vo vlastníctve obce Prakovce na záhradkárske účely.
9. Prerokovanie a schválenie odpredaja časti pozemku parc. KN „C“ č. 1069/1 zapísaný na LV č.1, odčlenený geometrickým plánom č. 34605045-43/2014, ktorý vytvára novú parcelu a to KN“C“ č. 1069/3 o výmere 67 m2, druh ostatné plochy, z dôvodu osobitého zreteľa.
10. Prerokovanie a schválenie odpredaja časti pozemku parc. KN „C“ č. 1036/3 zapísaný na LV č.1, odčlenený geometrickým plánom č. 34605045-43/2014, ktorý vytvára novú parcelu a to KN“C“ č. 1036/14 o výmere 2.005  m2, druh: trávnaté porasty z dôvodu osobitého zreteľa.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.

 

V Prakovciach, dňa 20.10. 2014

 

                                                                                                          Miroslav Pisko, v.r.

                                                                                                              starosta obce

viac...


 

OZNAM

OZNAM

Obec Prakovce pozýva všetkých občanov na prednášku venovanú prevencii kriminality páchanej na senioroch. Hlavnou témou bude problematika „šmejdi a okrádanie dôchodcov“. Odbornú úroveň prednášky garantuje kapitán Mgr. Peter Lang z Okresného riaditľstva PZ v  Spišskej Novej Vsi, ktorý bude prezentovať doterajšie skúsenosti z tejto oblasti. Prednáška sa uskutoční 28. októbra 2014 o 14,00 hod v priestoroch obecného úradu.

Veríme, že v súčasnosti veľmi aktuálna téma bude dostatočnou pozvánkou pre všetkých, ktorých sa problém okrádania ľudí násilnými praktikami obchodníkov dotýka alebo zaujíma. Prednášku organizujeme v rámci realizácie projektu Zelená seniorom.

viac...


 

Oznámenie

Oznámenie

o určení volebných okrskov a určení volebných miestností

viac...


 

Oznam

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

 

Miestna volebná komisia v Prakovciach podľa zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že zaregistrovala kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov OZ.

viac...


 

Komunálne voľby 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú     v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená

viac...


 

Kultúra a šport

1.6. - 31.10.2014   00:00

Prakovce

ZELENÁ SENIOROM

plagat.jpg
 

dnes je: 21.10.2014

meniny má: Uršuľa

webygroup

1314273

21.10.2014
Úvodná stránka