Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

MIESTNE DANE

Obec Prakovce vyberá daň z nehnuteľnosti, daň za psa,  daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje,  daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie,  a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Prakovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 5/2012 v znení neskorších
doplnkov.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI


Za zdaňovacie obdobie na rok 2014 podávajú daňové  priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31. 1. 2014 tí daňovníci, ktorí počas roka 2013 (od 2. 1. 2013 – 31. 12. 2013):
- nadobudli nehnuteľnosť kúpili do osobného vlastníctva (stali sa vlastníkmi pozemku, 
  stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru 2014 zapísaní v
  katastri  nehnuteľností,
- predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému 
  priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností,
- alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti
- podáva každý daňovník,  ktorý v roku 2013 nadobudol nehnuteľnosť a ešte nemal 
   v predchádzajúcich rokoch podané priznanie.

Čiastkové priznanie
-  podáva do 31. januára daňovník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane, 
   napr.  zmena druhu pozemku, zníženie výmery pozemku z dôvodu postavenej stavby, 
   zmena hodnoty  pozemku, zmena v užívaní stavby,  rozšírenie výmery zastavanej plochy 
   stavby prístavbou,   prípadne ďalšieho nadzemného podlažia nadstavbou,  predaj,  kúpa, 
  darovanie, dedenie  (nadobudol  ďalšiu nehnuteľnosť, predal časť nehnuteľnosti, ak daňové 
  priznanie už mal podané  v predchádzajúcich obdobiach, nadobudol psa v roku 2013),
- ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roka dražbou, daňová povinnosť vzniká 
  prvým  dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom 
  nehnuteľnosti.  Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli
  vlastnícke  práva  k vydraženej nehnuteľnosti,
- v čiastkovom priznaní sa uvádzajú zmeny oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu 
  k dani   z nehnuteľnosti.

Opravne priznanie a dodatočné priznanie
- môže podať daňovník do 31. januára 2014. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné
  podané  opravné priznanie,
- daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie ak zistí, že v priznaní
  z nehnuteľnosti,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
  prístroje neuviedol  správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca
  roka, v ktorom vznikla  povinnosť podať priznanie.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov, daňové priznanie podáva:
- každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
- jeden vlastník za všetkých spoluvlastníkov ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú priznanie  podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci a túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
  Manželia, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, príslušné priznanie   
  podáva jeden z manželov.

 

Sankcie pri dani z nehnuteľností
V prípade, ak daňovník nedodrží svoje povinnosti dané zákonom, musí niesť zodpovednosť. Sankcie ukladá správca dane na základe zákona č. 563/2009 Z. z. v z. n. p. o správe daní (daňový poriadok). Vybrané sankcie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
 

Porušenie zákonnej povinnosti Výška sankcie
oneskorené podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (po 31. januári) od 5 EUR do 3 000 EUR
   
nezaplatenie dane v ustanovenej výške alebo lehote  - úrok z omeškania z dlžnej sumy tzv. sankčný úrok vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania

 

Sadzby dane z nehnuteľnosti

Daň z pozemkov

  Správca dane určuje pre pozemky na území obce Prakovce ročnú sadzbu dane z pozemkov : 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 1,00 % (hodnota pôdy - 0,1792 €/m2),
b) trvalé trávne porasty  1,00 % (hodnota pôdy - 0,0411 €/m2),
c) záhrady  0,45 % (hodnota pôdy  - 1,85 €/m2),
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60% zo základu dane (hodnota pôdy - 1,85  €/m2),
e) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárky 
    využívané vodné plochy  0,70 % (hodnota pôdy - 0,065 €/m2),
    (hodnota pozemku  pri lesných pozemkoch sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku
     nepreukáže znaleckým posudkom).
f)  stavebné pozemky  0,50 % (hodnota pôdy  - 18,58 €/m2),
Daň zo stavieb
Správca dane pre všetky druhy stavieb na území obce Prakovce, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje ročnú sadzu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 vo výške

a) 0,08 eura  za stavby na bývanie a a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
                     pre hlavnú stavbu          
b) 0,50 eura  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
                     hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej    
                     produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                                                                        
c) 0,40 eura  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
                     rekreáciu  
d)  0,30 eura  za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a  
                     stavby určené alebo používané na tieto účely,  postavené mimo bytových 
                     domov                                                             
e)  0,65 eura priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
                  stavebníctvu,  stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
                  stavieb na   vlastnú administratívu
f)  0,80 eura  za stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie
                  a administratívu  súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
                  činnosťou                                                            
g)  0,50 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách podľa odseku a), b), c)   príplatok za podlažie 0,03 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov

Ročná sadzba dane z bytov na území obce Prakovce,  je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

a)  0,08 eura   za byty
b)  0,06  eura  za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú      
                     činnosť
c)  0,80 eura    za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú
                      činnosť

 

DAŇ ZA PSA

Ak daňovník nadobudol v priebehu roka nadobudol psa,  alebo mu  zanikla daňová povinnosť
k dani za psa je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní  odo dňa  vzniku alebo zániku 
daňovej povinnosti,

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.

Sadza dane
▪ daň za psa chovaného v rodinnom dome alebo záhrade 5,00 € a kalendárny rok
▪ daň za psa chovaného v bloku 20,00 € a kalendárny rok

 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, parkovanie obytného prívesu, parkovanie vraku auta, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť svoj zámer  pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Prakovciach.

1) Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva :
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
0,50 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
b) za umiestnenie stavebného zariadenia
0,33 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
c) za umiestnenie predajného zariadenia
0,50 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
0,33 € za každý aj začatý  m2 a každý aj začatý deň,
e) za umiestnenie skládky
0,33 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
f) za parkovanie obytného prívesu
1,066 €/mesiac,
g) za parkovanie vraku auta
3,32 €/mesiac,
h)  za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto)
0,01 €/m2/deň - upravená plocha verejného priestranstva (napr. asfalt a pod.)
0,005 €/m2/deň - neupravená plocha verejného priestranstva (napr. zeleň a pod.)

 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Platiteľ  dane  je povinný  predložiť  písomné  vyúčtovanie zaplatenej dne na predpísanom tlačive.
Prevádzkovateľ vedie o dani zaplatenej daňovníkom evidenciu v „knihe ubytovaných“. Kniha ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite so zreteľným číselným označením strán.

Sadzba za ubytovanie je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

V knihe ubytovaných platiteľ vedie najmenej tieto údaje:
     a) meno a priezvisko ubytovaného,
     b) číslo dokladu totožnosti,
     c) miesto trvalého pobytu,
     d) dátum príchodu, odchodu a počet prenocovaní,
     e) výšku a dátum zaplatenej dane.

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Sadzba dane:
a) 50,00 eura za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe 
         ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 85,00 eura za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov 
         tovaru.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti,  podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsob identifikácie predajných automatov.

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Sadzba dane  za jeden nevýherný hrací prístroj
a) typu šípky, biliard, gulečník, stolný futbal, stolný hokej, bowling je 40,00 € ročne,
b) neuvedený v ods. a) je 300,00 € ročne.
Daň bude daňovníkovi vyrubená rozhodnutím.
Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú evidenciu nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
    a)  výrobné číslo prístroja
    b) dátum začatia prevádzkovania prístroja
    c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
    d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,
        štatutárny  zástupca, prevádzkovateľ)

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce v lehote stanovenej vo výzve.

Platenie dane

Vyrubenú daň z nehnuteľnosti, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za užívanie verejného priestranstva a za ubytovanie  je daňovník povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia  v  hotovosti  do  pokladne  obecného  úradu,  na  účet  správcu  dane č.ú. 0101392015/0900 alebo poštovou poukážkou.


POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Sadzby poplatkov
▪ poplatok u fyzickej osoby z dôvodu trvalého pobytu 0,045 € na osobu a kalendárny deň
▪ poplatok za nehnuteľnosť na rekreačné účely 0,045 € na jedného z vlastníkov nehnuteľnosti
   a kalendárny deň
▪ fyzická osoba-podnikateľ  a právnická osoba - množstvový zber
  - za 1 liter odpadu pri zbere do zberných nádob o objeme    110 l – 0,03 €
  - za 1 liter odpadu pri zbere do zberných nádob o objeme  1100 l – 0,015 €

Ohlasovacia povinnosť vzniku, zmeny poplatkovej povinnosti
Každý poplatník -  fyzická osoba je povinný do 30 dní odo dňa vzniku,  trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, alebo odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo odo dňa užívania nehnuteľnosti na území obe splniť ohlasovaciu povinnosť.
Pod zmenou poplatkovej povinnosti sa rozumie napr. zmena adresy trvalého pobytu, zmena priezviska, zmena doručovania platobných výmerov, zmena počtu poplatníkov, zmena platiteľa poplatku.

Ohlasovacia povinnosť zániku poplatkovej povinnosti
Každý poplatník FO, PO je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti (odo dňa zrušenia trvalého pobytu, prechodného pobytu, ukončenia podnikania,) splniť si ohlasovaciu povinnosť.

Zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad
Zníženie poplatku si môže uplatniť poplatník na základe žiadosti a predložených dokladov uvedených v § 58  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady:
▪ fyzická osoba – študent ( potrebné doklady napr. – potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o pre-
  chodnom pobyte, doklad o ubytovaní – študenti študujúci v Košiciach, Prešove, Spišskej Novej 
  Vsi)
▪ fyzická osoba – pracujúca na území SR a turnusovo v ČR (potrebné doklady – potvrdenie 
  o prechodnom pobyte, potvrdenie od zamestnávateľa o vykonávaní práce mimo územia obce
  Prakovce (nie pracovná zmluva).
Odpustenie poplatku si môže uplatniť poplatník na základe žiadosti a predložených dokladov uvedených v § 59  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
▪ fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí – potrebné doklady napr.: pracovné povolenie, povolenie k pobytu, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok, pracovná zmluva, nájomná zmluva o nájme bytu, v prípade osoby bývajúcej v bytovom dome – potvrdenie predseda spoločenstva, že osoba sa v byte nezdržiava)
▪ fyzická osoba vo výkone trestu, potrebné doklady – napr. rozhodnutie o výkone trestu odňatia  
  slobody, potvrdenie z ústavu na výkon odňatia slobody
▪ fyzická osoba s trvalým pobytom v obci, ktorej skutočný pobyt nie je známy – bez žiadosti
▪ fyzická osoba dlhodobo umiestnená v ústave sociálnej starostlivosti, v detskom domove (potrebné
  doklady  - potvrdenie o umiestnení)
▪ fyzická osoba dlhodobo  zdržiavajúca sa mimo trvalého pobytu(kňazi, rehoľné sestry), potrebné
  doklady – potvrdenie o umiestnení
Zníženie, odpustenie obec poskytne po predložení dokladov najneskôr do 30.11.
zdaňovacieho obdobia. Ak si poplatník nepodá žiadosť vrátane dokladov do uvedeného termínu, nárok na zníženie, odpustenie poplatku mu zaniká.


Platenie poplatku
Vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  je poplatník povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného  výmeru  v  hotovosti  do  pokladne  obecného  úradu,  na  účet  správcu  dane č.ú. 0101392015/0900 alebo poštovou poukážkou.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka