Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

 

Obecná kontrolórka 053/4182031
Margita Karkošiaková

mail: hlavnykontrolor@prakovce.sk

Vo funkcii od 13. 4. 2015

 

Úradné hodiny: utorok 7:30 hod. – 12:00 hod. 13:00 hod . – 15:30 hod. 

 piatok 7:30 hod. - 12:00 hod. 13:00 hod. – 15:00 hod. 

 

Právnu úpravu postavenia hlavného kontrolóra obce, rozsah kontrolnej činnosti a úlohstanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

v § 18 až 18f.

 

Postavenie hlavného kontrolóra :

 Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca.

 

Rozsah kontrolnej činnosti :

 Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti  a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Úlohy hlavného kontrolóra :

 1. Hlavný kontrolór

a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

b/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,  ktorý       musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci                 obvyklým,

c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a návrhu záverečného účtu obce pred           jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom             zasadnutí,

e/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,  a to do 60       dní po uplynutí kalendárneho roku,

f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými      obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

 

 2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom                       poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným                           zastupiteľstvom.

 3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v                      rozsahu kontrolnej činnosti.

 4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol                       poslancom alebo starostovi.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Prakovce

Návrh plánu bol schválený 14.8.2018

 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Prakovce


dnes je: 18.11.2018

meniny má: Eugen

V roku 2018 si obec Prakovce pripomína 650 rokov od prvej písomnej zmienky o obci.

webygroup

Úvodná stránka