Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce

 

Obecná kontrolórka 053/4182031
Ing. Agáta Ferencová

mail: hlavnykontrolor@prakovce.sk

Vo funkcii od 1.3.2019

 

Úradné hodiny:

utorok 7:30 hod. – 12:00 hod. 13:00 hod . – 15:30 hod. 

 štvrtok: 7:30 hod. - 12:00 hod. 13:00 hod. – 15:30 hod. 

 

Právnu úpravu postavenia hlavného kontrolóra obce, rozsah kontrolnej činnosti a úloh stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

v § 18 až 18f.

 

Postavenie hlavného kontrolóra :

 Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca.

 

Rozsah kontrolnej činnosti :

 Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti  a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Úlohy hlavného kontrolóra :

 1. Hlavný kontrolór

a/ vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

b/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý       musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci             obvyklým,

c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a návrhu záverečného účtu obce pred           jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom             zasadnutí,

e/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60       dní po uplynutí kalendárneho roku,

f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými      obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

 

 2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom                       poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným                           zastupiteľstvom.

 3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v                      rozsahu kontrolnej činnosti.

 4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol                       poslancom alebo starostovi.


 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Prakovce


dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka