Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kritériá posudzovania

Obecné zastupiteľstvo v Prakovciach podľa § 6, §11 ods. 4 písm. g/ a § 4 odsek 3, písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 68 Ústavy SR v platnom znení vydáva pre územie obce Prakovce
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2015
O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA NÁJOMNÝCH BYTOV
VO VLASTNÍCTVE OBCE PRAKOVCE

 

čl. 1 Úvodné ustanovenia


1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok
prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len „NB“) a postupu
pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky prideľovania NB:
a) nadobudnutých prevodom v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
b) postavených s podporou štátu z dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania SR a z vlastných zdrojov.
2. Nájomné byty sú byty vo vlastníctve obce Prakovce s osobitným režimom, ktorý
vymedzuje toto VZN. Nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa previesť do
osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

 

čl. 2 Zaradenie žiadateľov do zoznamu
1. Žiadateľom o nájom bytu môže byť:
a) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony,
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku
životného minima1,
c) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku
životného minima, ak
- členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
- ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru
alebo ochranu pre obyvateľov obce,
d) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť
alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu2, ak táto osoba nepresiahla vek 30
rokov,
e) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt podľa osobitného predpisu3.
2. Pre prideľovanie uvedených bytov sa zostaví zoznam žiadateľov a osobitný zoznam žiadateľov s
ťažkým zdravotným postihnutím. Do zoznamov budú zaradení žiadatelia, ktorí spĺňajú nasledovné
podmienky:
a) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich sa posudzujú spoločne podľa osobitného
predpisu4, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom
mesačný príjem sa vypočíta z príjmu5 za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a
príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,
1 §3 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2§ 45 až 59 zákona č.36/2005 Z.z.o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 Zákon č.403/1990Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
4 § 3 zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5 § 4 zákona č.601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
b) mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú rovnako ako v
odseku a), nesmie byť nižší ako je súčet 1,3 násobok životného minima a výšky nájmu a služieb s
ním spojených,
c) žiadateľ má v obci Prakovce trvalý pobyt alebo zamestnanie a má evidovanú žiadosť o pridelenie
nájomného bytu na Obecnom úrade v Prakovciach ku dňu schválenia nariadenia a nezapríčinil si
bytový problém sám,
d) žiadateľ a ani manžel /ka/ nie sú vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu resp.
rodinného domu,
e) žiadateľ alebo aspoň jeden z manželov má minimálne 3 mesiace pred podaním žiadosti vlastný
pravidelný príjem z trvalého pracovného pomeru, podnikania, prípadne z dôchodkového
zabezpečenia /4/ a toto platí i v čase jej podania.
3. Základné podmienky pre zaevidovanie žiadosti o prenájom nájomného bytu do príslušnej evidencie:
a) žiadateľ je povinný preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu formou
potvrdenia o príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb,
b) žiadateľ záväzne špecifikuje svoju požiadavku vyznačením lokality bývania a počtu izieb bytu, o
ktorý má záujem a to na poskytnutom tlačive,
c) žiadateľ je povinný na vyzvanie doložiť všetky doklady potrebné na posúdenie žiadosti podľa
stanovených kritérií v zmysle tohto nariadenia, podľa pokynov príslušného referátu OcÚ najneskôr
do 30 dní od podania žiadosti, inak je žiadosť vyradená ako neúplná.
4. Žiadosť sa vyraďuje z evidencie:
a) ak žiadateľ uvedie v žiadosti nepravdivé údaje, nenahlási zmeny údajov týkajúcich sa jeho osoby a
spoločne posudzovaných osôb, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie žiadosti, do 30 dní odo dňa,
kedy zmena nastala, alebo nepredloží aktuálne príjmy k žiadosti v termíne určenom v písomnej
výzve príslušného referátu OcÚ,
b) ak do dvoch rokov od podania žiadosti neprejavuje žiadateľ záujem informovať sa o riešení jeho
bytovej situácie alebo nepredloží potrebné doklady podľa čl. 2 tohto nariadenia,
c) trvale, ak žiadateľ protiprávne užíva byt vo vlastníctve obce alebo obchodných spoločností,
ktorých zriaďovateľom je Obec, resp. s majetkovou účasťou Obce v týchto obchodných
spoločnostiach,
d) ak ku dňu podania žiadosti nemá žiadateľ uhradené záväzky voči Obci alebo obchodným
spoločnostiam, ktorých zriaďovateľom je Obec , resp. spoločnostiam s majetkovou účasťou Obce v
týchto obchodných spoločnostiach, až do úhrady pohľadávok v plnom rozsahu,
e) ak žiadateľ alebo spoluposudzovaná osoba v minulosti užívala nájomný byt uvedený v čl. 1 tohto
nariadenia a z dôvodu neplnenia si povinností bola vysťahovaná, svoje záväzky si nesplnila
príp. exekučné konanie bolo voči tejto osobe zastavené z dôvodu jej nemajetnosti,
f) ak žiadateľ zo subjektívnych dôvodov dvakrát odmietol ponuku na prenájom nájomného bytu, o
ktorý v žiadosti prejavil záujem.
 

čl. 3 Zaraďovanie do zoznamu

1. Žiadosti občanov spĺňajúcich podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy prerokuje komisia bytová a
výstavby /ďalej len „komisia“/. Pri splnení podmienok zaradí žiadosti do zoznamu, resp. osobitného
zoznamu, o ktorom rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v Prakovciach.
 

čl. 4 Podmienky nájmu bytu


1. Uvedené byty slúžia ako nájomné byty.
2. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši 3 roky, s výnimkou, ak je
nájomcom občan so zdravotným postihnutím kedy sa uzatvorí nájomná zmluva na dobu určitú,
ktorá neprevýši 10 rokov.
3. Nájomná zmluva na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu6 bude uzavretá len s občanom so zdravotným postihnutím; ak takýto občan nepožiadal o uzavretie nájomnej zmluvy, možno uzavrieť s inou fyzickou osobou nájomnú zmluvu na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok.
4. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v čl..2 bod 1 písm. b) až e), môže prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.
5. V nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzavretie nájomnej zmluvy pri
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, v osobitnom predpise /§ 711 Občianskeho
zákonníka/, v tomto VZN a zákone č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov.
6. O možnostiach opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu
minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.
7. Opakované uzavretie nájomnej zmluvy prerokuje príslušná komisia. Pri dodržaní podmienok
nájomnej zmluvy komisia odporučí obecnému zastupiteľstvu opakované uzavretie nájomnej
zmluvy.
8. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 5 môže prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu
a) nie je vyšší ako 3,5 násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa čl.2 bod 2 písm. b),
b) nie je vyšší ako 4,5 násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa čl. 2 bod 2 písm. c).
9. U nájomných bytov nie je možné realizovať podnájom bytu, výmeny bytov a prevod vlastníckych práv.
10. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu ani inej bytovej náhrady pri
skončení nájmu uplynutím doby nájmu ani pri skončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.
11. Obec Prakovce môže vypovedať nájom bytu pred ukončením doby určitej, podľa osobitných
predpisov (§ 711 Občianskeho zákonníka).
6 § 143 písm.d zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
12. K termínu skončenia nájmu sa nájomca zaväzuje byt vypratať a v pôvodnom stave odovzdať,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.
 

čl. 5 Zánik nájmu bytu

1. Všeobecné možnosti a podmienky zániku nájmu nájomných bytov upravuje ustanovenie § 711 Občianskeho zákonníka.
2. Nájom k nájomnému bytu zanikne aj vtedy, ak:
a) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť do prenájmu inému,
b) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
c) nájomca využíva prenajatý byt na iné účely ako na bývanie.
3. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.
4. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.
5. Nájomca je povinný ku dňu zániku nájmu bytu tento odovzdať prenajímateľovi vyprataný a v riadnom stave (hygienicky vybielený).
 

čl. 6 Záverečné ustanovenia

1. Na právne pomery neupravené týmto VZN sa vzťahujú všeobecne platné právne normy.
2. Na konanie podľa tohto nariadenia sa vzťahujú ustanovenia zákona číslo 71/1967 Zb.o správnom konaní.
3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením č. 3/8/2015 Obecného zastupiteľstva v Prakovciach zo dňa 10.04.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
4. Dňom nadobudnutia tohto nariadenia stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2014 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce.

 

Mgr. Pavol Lukáš

starosta obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa: 23.3.2015

Zvesené z úradnej tabule pred schválením dňa: 10.04.2015

Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa: 13.04.2015

Zvesené z úradnej tabule po nadobudnutí účinnosti dňa: 28.04.2015


 

Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Prakovce


dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka