Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné symboly

    

           Erb Prakoviec                         Vlajka Prakoviec

 

Heraldické symboly obce Prakovce.

Najvýznamnejším úradným predmetom miest a obcí v minulosti bolo pečatidlo. Mestá a oveľa neskôr aj niektoré obce feudálnych čias, keď už mali rozvinutejšiu hospodársku činnosť, boli nútené vydávať úradné písomnosti. Aby dokument nadobudol právnu silu a závažnosť, musel byť potvrdený pečaťou vydavateľa úradnej listiny.
Pečate boli dvojaké: veľká a malá. Veľká pečať sa používala na osobitne významných dokumentoch s plnou právnou záväznosťou (používali ju predovšetkým významné mestá, malé obce len výnimočne – ak vôbec mali právo veľkú pečať používať), malou pečaťou sa signovali písomnosti menšej dôležitosti.


Obe pečate obsahovali zvolený symbol mesta alebo obce vytlačený do farebného vosku (niekedy len do papiera – tzv. suchá pečať) pečatidlom. To tvorila rúčka a kovové typárium s reliéfnym obrazom symbolu, ktorý bol do typária vyrytý negatívne, aby do vosku či papiera odtlačený reliéf bol jasne rozpoznateľný a text na pečati čitateľný.


Obce vidieckeho charakteru, akou v minulosti boli i Prakovce, používali obyčajne len malé pečate. Obraz typária sa zvyčajne odvodzoval od heraldického symbolu (erbu) zemepána, častejšie však od patrocínia farského kostola alebo od prevládajúceho zamestnania obyvateľov obce.
Prakovce vznikli ako malá banícka osada v chotári Gelnice už v prvej polovici 14. storočia. V písomných prameňoch sa uvádzajú po prvýkrát v roku 1368 ako „villa Prakonis“. V druhej polovici 15. storočia sa spolu s Gelnicou a ďalšími spišskými banskými mestečkami stali majetkom Zápoľských, v rokoch 1531 – 1636 patrili Thurzovcom podnikajúcim v oblasti baníctva a hutníctva. Už v druhej polovici 16. storočia veľkú časť obce odkúpil známy podnikateľ v železiarstve Anton Roll a zriadil tu hámre. V 17.- 18. storočí boli Prakovce poddanskou obcou Čákyovcov, ktorí v tradícii výroby a spracovania železa pokračovali.


Železiareň Prakovce sa v toku času stala najvýznamnejším podnikom tohto druhu v Hnileckej doline. Zákonite sa preto výroba a spracovanie železa odzrkadlili aj v symbolike pečate obce, keďže jej obyvatelia sa po stáročia zaoberali prevažne hutníctvom železa, hámorníctvom, baníctvom a drevorubačstvom, ktoré túto činnosť umožňovalo. Sedliaci tu neboli, lebo nebolo vhodnej zeme, na ktorej by sa dalo hospodáriť.


Obec bola malá. V roku 1787 v nej žilo iba 282 obyvateľov v 47 usadlostiach. Napriek tomu mala svojho richtára a dvoch prísažných. Úradné písomnosti obce jej predstavitelia až do začiatku 19. storočia neoverovali pečaťou, ale vlastnými podpismi. Pečať sa prvýkrát vyskytla na písomnosti z roku 1832 a bola veľmi jednoduchá: v strede poľa pečate verzálne litery „PD“ v kruhu jedenástich perál, po okraji perlovec. Iniciály „PD“ možno interpretovať ako „PRAKENDORF“ (nemecký názov obce). Priemer pečate 18 mm.


V roku 1840 si Prakovce dali vyhotoviť nové pečatidlo, tentoraz už obrazové. V pečatnom poli sa nachádzali dve skrížené banícke kladivká prevýšené otvorenou heraldickou korunou a podložené veľkými rukopisnými literami „DP“ (DORF PRAKENDORF), po stranách s rozdeleným letopočtom „18 – 40“. Kladivká, letopočet a litery boli obkolesené prekríženými ratolesťami. Okraj pečate zdobil perlovec, mala 29 mm v priemere a používala sa ešte v 60. rokoch 19. storočia. V 70. rokoch 19. storočia obec overovala svoje písomnosti okrúhlou pečiatkou s rovnakým obsahom.
V 80. rokoch 19. storočia obrazovú pečiatku nahradila pečiatka už len s maďarským textom: „SZEPES MEGYE / BÁNYAI JÁRÁS/ PRAKFALU/ KÖZSÉGE“ používaná do začiatku 20. storočia, kedy ju nahradila pečiatka zhotovená budapeštianskym rytcom I. Felsenfeldom s textom: „SZEPES VÁRMEGYE / PRAKFALVA/ KÖZSÉG/ 1906.“
Po ukončení I. a tiež II. svetovej vojny obec používala pečiatky zodpovedajúce štátoprávnemu usporiadaniu Slovenska tých čias, jeho jednotlivým historickým etapám (ČSR I., Slovenský štát, ČSR II., ČSSR, ČSFR, Slovenská republika).

V novembri 1993 Prakovce Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 272/ 1993 zo dňa 16. 11. 1993 O všeobecných záväzných zásadách o symboloch obce Prakovce v podstate prijali aj rozhodnutie o používaní obecnej pečiatky so znakom (erbom) obce, ktorého vzhľad bol schválený už 30. 6. 1993 Uznesením č. OZ – 235/ 1993 a v Heraldickom registri Slovenskej republiky je zapísaný pod signatúrou P – 27 / 1993. Autorom erbu a ďalších symbolov Prakoviec je PhDr. František Žifčák, vtedy riaditeľ Štátneho archívu v Levoči.


Výtvarný základ erbových figúr bol prevzatý z pečate z roku 1840, ktorá upomína na jedno zo zamestnaní obyvateľov obce – baníctvo. To však od 16. storočia len dopĺňalo hlavné profesijné zameranie Prakovčanov – železiarstvo. Preto na základe súčasných predstaviteľov obce autor znaku nahradil jedno kladivko v erbe železiarskymi kliešťami, ktoré vernejšie symbolizujú hlavný druh pracovnej činnosti obyvateľov Prakoviec.


Erb obce je v Heraldickom registri Slovenskej republiky zapísaný v tejto podobe:
„ V zelenom štíte zlatými ratolesťami zdola ovenčené strieborné skrížené nástroje – kladivo a kliešte prevýšené zlatou korunou“. „Skrížené kladivko a kliešte upozorňujú na hlavné zamestnanie obyvateľov obce od 16. storočia do súčasnosti (hámorníctvo, železiarstvo), otvorená koruna a ratolesti ako sprievodné figúry plnia odlišovaciu funkciu. Koruna zároveň naznačuje spojenie osudov grófskej rodiny Čákyovcov s Prakovcami a miestnou železiarňou v istom historickom časovom úseku. Zelený štít symbolizuje bohaté lesy v okolí Prakoviec, ktoré boli v minulosti jednou z dôležitých podmienok výroby a spracovania železa. Jeho gotická forma upozorňuje na existenciu obce už v 14. storočí.“1/


Súčasná úradná pečať obce je kruhová s erbom obce uprostred, v kruhopise text z verzálok: „OBEC PRAKOVCE“, priemer 35 mm. Používa sa iba vo forme pečiatky.
Významným symbolom obce je tiež vlajka, farebne odvodená zo znaku. Pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov, žltého a zeleného preložených strieborným šikmým (svätoondrejským) krížom. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny dĺžky jej listu.


Heraldické symboly obce sú osobitným vyjadrením identity obce a jej obyvateľov. Vo svojej výtvarnej jednoduchosti a farebnej originálnosti jednoznačne určujú konkrétnu destináciu. Sú nezameniteľné, a preto môžu dokonale plniť funkciu spájadla občanov a sú odrazom ich zdravého lokálpatriotizmu. V tom sú heraldické symboly obce nenahraditeľné a zasluhujú zvláštnu úctu každého z obyvateľov obce.

1/ František Žifčák: Komentár k návrhu erbu, pečate a vlajky.

Použitá literatúra:

JÍZDNY, Miroslav. Heraldické symboly. In Prakovce svedectvo času. Košice: Harlequin, 2010, s. 20 - 21, ISBN 978-80-89082-27-8
 


 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka