Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Právne predpisy

PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV
 

Obecná samospráva sa riadi Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom)v z. n. p.. Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.
Okrem neho sú osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní.
5 ods. 1 písm. e)

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:


1. Úplné znenie zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
 

2. Úplné znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 

3. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 

4. Úplné znenie zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
 

5. Úplné znenie zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

6. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 336/2000 Z. z. o podpísaní Európskej charty miestnej samosprávy
 

7. Úplné znenie zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
 

8. Úplné znenie zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
 

9. Úplné znenie zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 

10. Úplné znenie zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 

11. Úplné znenie zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

12. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 

13. Zákon č. 528/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
 

14. Úplné znenie zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
 

15. Úplné znenie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 

16. Úplné znenie zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
 

17. Úplné znenie zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
 

18. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície
 

19. Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
 

20. Úplné znenie zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 

21. Úplné znenie zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
 

22. Úplné znenie zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
 

23. Úplné znenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

24. Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 

25. Úplné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokument. ...
 

26. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 

27. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou...
 

28. Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

29. Úplné znenie zákona SNR č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 

30. Úplné znenie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák.č.455/1991 o živnostenskom podnikaní
 

31. Úplné znenie zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

32. Úplné znenie zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 

33. Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

34. Úplné znenie zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

 

35. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách
 

36. Zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

37. Úplné znenie zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 

38. Úplné znenie zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

39. Úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 

40. Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

41. Úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

42. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 35/2006 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní
 

43. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 

44. Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 

45. Úplné znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
 

46. Úplné znenie zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
 

47. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 450/2005 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani
 

48. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

49. Úplné znenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

50. Úplné znenie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 

51. Úplné znenie zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov
 

52. Úplné znenie zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 

53. Úplné znenie zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

54. Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

55. Úplné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
 

56. Úplné znenie zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

57. Úplné znenie zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
 

58. Úplné znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 

59. Úplné znenie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 

60. Úplné znenie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 

61. Úplné znenie zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

62. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
 

63. Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 

64. Úplné znenie zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. o priestupkoch
 

65. Úplné znenie zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 

66. Úplné znenie zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 

67. Úplné znenie zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 

68. Úplné znenie zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
 

69. Úplné znenie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 

70. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
 

71. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

72. Úplné znenie zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej
 

73. Úplné znenie zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti
 

74. Úplné znenie zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti
 

75. Úplné znenie zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
 

76. Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 

77. Úplne znenie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 

78. Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 

79. Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.
 

80. Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 

81. Zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
 

82. Zákon FZ č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 

83. Zákon NR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 

84. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 

85. Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb.
 

86. Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.
 

87. Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov z. n. p.
 

88. Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. - o ochrane osobných údajov v z n. p.
 

89. Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. - o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 

90. Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.
 

91. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohosp. majetku
 

92. Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 

93. Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 

94. Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim
 

95. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona)
 

96. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
 

97. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, v z. n. p.
 

98. Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v z. n. p.
 

99. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.
 

100. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 

101. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.
 

102. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p.
 

103. Zákon č. 221/1996 Z. z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, v z. n. p.
 

104. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, v z. n. p.
 

105. Nariadenie vlády SR č. 460/2000 Z. z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a ustanovení a zložení odborných komisií PZ
106. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v z. n. p.
 

107. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v z. n. p.
 

108. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 

109. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v z. n. p.
 

110. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 

111. Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
 

112. Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácie
 

113. Zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
 

114. Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. trestný zákon
 

115. Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka