Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu v zmysle Dodatku č. 1 k VZN obce Prakovce č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prakovce

§ 30 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1.„Oznámiť umiestnenie nezákonne umiestneného odpadu, môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (t. j. Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, Gelnica resp. obci Prakovce, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza).

2.Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (podľa bodu 1.)

3.Oznámenie oznamovateľ oznamuje osobne, písomne, emailom alebo telefonicky. Kontaktné údaje k oznámeniu nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu sú zverejnené na webovom sídle obce.

Oznámenie obsahuje najmä:

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail),

b) kat. územie, LV, parc. č. nehnuteľnosti, kde sa nezákonne umiestnený odpad nachádza,

c) druh odpadu (zmesový komunálny odpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, a pod.),

d) druh pozemku – spevnené plochy, orná pôda, lúky a pasienky, vodný tok, pobrežné pozemky, inundačné územia a pod.,

e) množstvo odpadu (odhadom) alebo plocha znečistená odpadom.“

 


 

dnes je: 18.11.2018

meniny má: Eugen

V roku 2018 si obec Prakovce pripomína 650 rokov od prvej písomnej zmienky o obci.

webygroup

Úvodná stránka