Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Tlačivá pre Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnutel‘nosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje-FO (fyzické osoby)
 1-PRIZNANIE.pdf (93.6 kB) 1-PRIZNANIE.pdf (93.6 kB)

 
Priznanie k dani z nehnutel‘nosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje-PO (právnické osoby)
 2-PRIZNANIE-1.pdf (147.5 kB) 2-PRIZNANIE-1.pdf (147.5 kB)

 
Priznanie k dani z pozemkov
 3-PRIZNANIE.pdf (85.9 kB) 3-PRIZNANIE.pdf (85.9 kB)

 
Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
 4-PRIZNANIE.pdf (121 kB) 4-PRIZNANIE.pdf (121 kB)

 
Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
 5-PRIZNANIE.pdf (134.3 kB) 5-PRIZNANIE.pdf (134.3 kB)

 
Priznanie k dani z bytov
 6-PRIZNANIE.pdf (272.6 kB) 6-PRIZNANIE.pdf (272.6 kB)

 
Priznanie k dani za psa
 7-PRIZNANIE.pdf (62.1 kB) 7-PRIZNANIE.pdf (62.1 kB)

 
Priznanie k dani za predajné automaty
 8-PRIZNANIE.pdf (234.8 kB) 8-PRIZNANIE.pdf (234.8 kB)

 
Priznanie k dani za predajné automaty
 9-PRIZNANIE.pdf (630.3 kB) 9-PRIZNANIE.pdf (630.3 kB)

 
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane
 10-PRÍLOHA.pdf (264.8 kB) 10-PRÍLOHA.pdf (264.8 kB)

 
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 11-POUČENIE.pdf (388.4 kB) 11-POUČENIE.pdf (388.4 kB)

 
Rekapitulácia

 
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hrade prístroje
 13-POTVRDENIE.pdf (26.7 kB) 13-POTVRDENIE.pdf (26.7 kB)

 
Tlačivo KO - PO1

 
Tlačivá KO - FO1, FO2, FO3

 

Stavebná činnosť


 

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny

 
Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia

 
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 120 SZ a upustenie od územného rozhodnutia

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – skúšobné prevádzka stavby

 
Žiadosť o odstránenie stavby

 
Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby

 
Návrh na vydanie povolenia na zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

 
Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav a ťažobných prác

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných (udržiavacích) úprav

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

 

Kultúrne podujatia

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území obce Prakovce

 

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

 
Žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

 
Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia uvedením do prevádzky v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby – studne

 
Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd

 
Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky

 
Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (žumpa)

 

Tlačivá pre Prevádzkovanie obchodu a služieb

Žiadosť o vydanie „Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka“ SHR

 
Žiadosť o vydanie stanoviska Obce Prakovce k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky

 
Žiadosť o začatie činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia

 
Žiadosť o začatie činnosti verejnej lekárne

 
Žiadosť o zrušenie SHR – stanovisko

 
Žiadosť o zrušenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia

 
Žiadosť o zrušenie prevádzky

 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce


 
 ROZPOČET.pdf (257.6 kB) ROZPOČET.pdf (257.6 kB)

 

 

Objednávka technického vozidla


 

Sociálne veci


 

 
 dotazník.pdf (194.3 kB) dotazník.pdf (194.3 kB)

 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup

Úvodná stránka