Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

 Životné prostredie

 

Vybavuje:
Ing. Anna Vajdová
e-mail: anna.vajdova@prakovce.sk
telefónny kontakt: 053/4182039

Malý zdroj znečistenia (povolenie/užívanie)


Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať obec Prakovce o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať obec Prakovce o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území obce do užívania.

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia (fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby) sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na Obecnom úrade v Prakovciach za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.


Potrebné doklady:

- žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
- žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia uvedením do prevádzky v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
- prílohy: projektová dokumentácia, certifikáty použitých výrobkov, zápis o napustení plynu a odvzdušnení plynovodu, zápis o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia (revízne správy)

Doba vybavenia: 30 dní

Poplatok:

Potrebné tlačivá:
Žiadosť o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
Žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia uvedením do prevádzky v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzdušíVýrub drevín

Potrebné doklady:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle ustanovenia § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
- prílohy: list vlastníctva resp. súhlas vlastníka pozemku, kópiu z katastrálnej mapy

Doba vybavenia: 30 resp. 60 dní

Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

Potrebné tlačivo:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle ustanovenia § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.


 

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby – studne

Potrebné tlačivo:
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby – studne


 

Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd

Potrebné tlačivo:
Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd


 

Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky

Potrebné tlačivo:
Žiadosť o vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do prevádzky


 

Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (žumpa)

Potrebné tlačivo:
Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (žumpa)
 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka